آموزش

مرکز آموزشی پاک بنیان البرز دارای مجوز آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، آمادگی ارايه آموزش در حوزه بسته بندی های در تماس با غذا می باشد. حوزه آموزشی این مرکز به طور کلی به شرح زیر است:

  • برگزاری دوره های آموزشی قوانین مرتبط با بسته بندی های در تماس با غذا
  • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد ملی بسته بندی های در تماس با غذا
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت مدیران کنترل کیفیت و مسولین فنی
  • برگزاری دوره های آموزشی عملی در خصوص بسته بندی های در تماس با غذا
  • برگزاری دوره های تدوین استاندارد
  • برگزاری دوره های سیستم های مدیریت کیفیت