آزمون های فیزیکی و شیمیایی بسته بندی های فلزی

Physical and chemical Testing on metal packaging

تعدادی از انواع بسته بندی های فلزی در تماس با غذا و مواد شیمیایی مصرفی که مورد ارزیابی و انطباق قرار میگیرند شامل موارد زیر میباشند:

 1. انواع قوطی فلزی و یا ورق فلزی 
 2. انواع درب جار
 3. انواع تشتک 
 4. انواع کپ آلومینیوم
 5. آزمون پوشش های آلی مورد مصرف در قوطی فلزی 
 6. انواع درزگیر نهان (مایع آب بندی) مورد استفاده در قوطی فلزی 
 7. درزگیر های آشکار (پلاستی سول) مورد مصرف در درب جار و یا تشتک نوشابه
 8. انواع تیوب آلومینیوم جهت مصارف غذایی و دارویی و بهداشتی

آزمون های فیزیکی و شیمیایی مطابق با استاندارد های ملی ایران و یا برگه آنالیز انجام میشود. چند نمونه از این آزمون ها شامل:

 •  آزمون مهاجرت عام در تطابق با قوانین در کلیه سیمولانت های 

Water

(Ethanol (10%, 50%, 95%

 3% acetic acid

 Olive oil

 Isooctane

 • آزمون مقاومت شیمیایی انواع بسته بندی در برابر فرایندهای مشابه ساز غذایی 
 • آزمون تعیین مقاومت فیزیکی و شیمیایی پوشش های داخل و خارج بسته بندی
 • آزمون های لعاب سنجی
 • اندازه گیری ابعادی به روش پروژکتور دوخت