درباره ما

------ PIC

مجموعه پاک بنيــان البرز  فعاليت خود را از سال 1391 در زمينه آزمون های تخصــصي انواع ظــروف و بسته بنـدي آغاز نمـود.


 • آزمایشگاه ظروف و بسته بندی  در تماس با غذا 
 • آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده از سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران
 • دارای تاییدیه آموزشی از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران


تجهیزات خاص:

 • (Gas Chromatography (GC
 • (Liquid Chromatography (HPLC
 • Spectrophotometer
 • Tensile
 • (Melt Flow Index (MFI
 • Gas Transmission
 • Brush Stiffness