مشاوره


ارائه مشاوره در خصوص انواع بسته بندی های در تماس با غذا

consultancy in the field of food contact packaging


  • مشاوره در زمینه بررسی و اشکالات بسته بندی 
  • مشاوره در تکمیل فرم های سه برگی جهت صدور پروانه ساخت
  • مشاوره در ساخت و فرمولاسیون 
  • مشاوره درتهیه و تدوین استانداردهای کارخانه ای و تدوین استانداردهای ملی
  • مشاوره در مستند سازی ، کنترل و صحه گذاری مدارک در اعتباردهی به واحدهای تولیدکننده فرآورده های در تماس با غذا