خدمات بسته بندی و انطباق سنجی


آزمون های انطباق سنجی برای مواد و کالا های در تماس با غذا

انطباق سنجی بر اساس قوانین اروپا و سازمان غذا و دارو امریکا و قوانین و مقررات وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران برای مواد و کالاهای در تماس با غذا انجام می شود


انطباق سنجي بر مبناي اصول 1935

Framework Regulation No 1935/2004 


انطباق سنجي بر مبناي قانون 2011/10

European regulation 10/2011


انجام آزمونهاي سازمان غذا و دارو امريكا در انطباق با 

 (Code of Federal Regulations (CFR


 انجام آزمونهاي مهاجرت عام در تطابق با

(Overall migration test (EN 1186, INSO 13737


انجام آزمونهاي مهاجرت خاص در انطباق با

(Specific Migration test (BS EN 15136:2006 & EN 13130, INSO 19740


آزمون های ارگانولپتیک 

(Organoleptic test on packaging material (EN1230, DIN 10955


انجام آزمون های در انطباق با استاندارد ملی ایران